Napíšte nám      Pridaj k obľúbenýmOdkazy     |     Kontakt     |     Šaľa

POSLANIE !


Poslaním Regionálnej energetickej agentúry nie je zarábať peniaze, ale vykonávať osvetu medzi občanmi a poskytovať im bezplatne základné energetické poradenstvo!


VITAJTE na našich stránkach
Slovensko patrí medzi krajinami strednej a východnej Európy k štátom, ktorým sa najlepšie darí zvyšovať energetickú efektívnosť. Je to aj pre investície z Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Zlepšenie energetickej účinnosti a efektívnosti je jedným z kľúčových strategických prístupov, prispievajúcich k dosiahnutiu cieľov pre emisie skleníkových plynov v Spoločenstve. Elektrická energia a dopyt po nej neustále neúmerne narastá. Preto sú prijímané na úrovni Spoločenstva dlhodobé programy, medzi ktoré patrí stratégia Európa 2020, ktorá je primárne zameraná aj na sektor energetiky. Medzi jej priority patrí zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom rozvoja a zavádzania inovatívnych technológií a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na úrovni Spoločenstva.

Problematika zavádzania energetiky z obnoviteľných zdrojov je popri súčasných environmentálnych stratégiách EÚ kľúčovou oblasťou, kde sa sústreďuje pozornosť politiky EÚ. Preto je možné očakávať výrazný príliv finančných zdrojov do rozvoja týchto strategických koncepcií.

V Slovenskej republike patria medzi kľúčové opatrenia programy zatepľovania, ako aj zavádzania inovatívnych technológií, solárnych elektrární a panelov a programov pre zavádzanie účinných a kombinovaných vykurovacích kotlov a systémov.

Strategické smerovanie energetiky EÚ do roku 2020 je určené záväzným cieľom „20-20-20“ tzn. prijatie opatrení, ktoré zabezpečia do roku 2020 20% podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej energetickej spotrebe, 20% pokles objemu skleníkových plynov a v neposlednom rade 20% nárast energetickej efektívnosti.

Doteraz jedinou oblasťou, kde absentuje jednoznačné stanovenie cieľov pre členské štáty je energetická efektívnosť (EE). Neistota dosiahnutia tohto vytýčeného cieľa vyústila do návrhu novej smernice o EE, ktorý Európska komisia (EK) predstavila v júni 2011. Zámerom novej smernice je vytvoriť spoločný rámec na podporu energetickej účinnosti v EÚ s cieľom zabezpečiť dosiahnutie 20% úspory energie do roku 2020 a pripraviť cestu pre ďalšie zvyšovanie energetickej účinnosti po tomto dátume. Návrh taktiež ustanovuje pravidlá určené na odstránenie bariér na trhu s energiou a prekonanie zlyhaní trhu, ktoré bránia efektívnosti pri dodávke a využívaní energie. Zabezpečuje sa ním tiež vytvorenie národných cieľov energetickej účinnosti do roku 2020. Návrh smernice sa zameriava na dva hlavné sektory – verejnú správu a energetické spoločnosti. Ustanovuje sa takto ambiciózny cieľ ročnej úspory energie na úrovni 1,5 % z ročného objemu predaja energie koncovým odberateľom.

Nová smernica o EE prinesie významnú zmenu fungovania „klasických“ trhov s energiami. V prvom rade sa vytvorením efektívneho „paralelného“ trhu s energetickými službami pre odberateľov zvýši možnosť sledovania energetickej úspory. Odberatelia budú následne schopní znižovať náklady na energie sledujúc princíp „najlacnejšia MWh je tá nespotrebovaná“. Zmena v správaní bude vyžadovaná aj na strane verejného sektora, ktorý má byť v budúcnosti príkladom v oblasti energetickej účinnosti. Pri pohľade na súčasný stav budov a úroveň spotreby je zrejmé, že dosiahnutie vytýčeného cieľa bude znamenať významné investície a bude si vyžadovať zmenu často uplatňovaného prístupu „to je v poriadku, takto to fungovalo aj predtým“. V neposlednom rade je potrebné poukázať aj na nové požiadavky, ktoré budú kladené na energetické podniky. S cieľom predísť vysokým pokutám za neplnenie požiadaviek EE bude potrebné investovať značné finančné prostriedky do skvalitnenia poskytovaných služieb a rozvoja organizácií. Smernica o EE teda prinesie nové možnosti pre rozvoj podnikateľských aktivít a skvalitnenie služieb, ale taktiež aj značnú výzvu pre „racionálnejšie“ správanie sa odberateľov.

Ako by sa mala dosiahnuť očakávaná 20% úspora?

Návrh smernice sa sústreďuje na nasledovné štyri hlavné nástroje, ktoré by mali napomôcť k dosiahnutiu stanoveného cieľa 20% úspory:
  • národné ciele EE – každý členský štát by mal mať vlastný národný cieľ
  • inteligentné meranie a billing – úspory na základe nákladovo efektívnych technológií majú byť základným nástrojom, návrh taktiež ustanovuje minimálne požiadavky na vyúčtovanie
  • kombinovaná výroba – cieľom je plne využiť potenciál vysoko efektívnej kogenerácie
  • energetické služby – návrh podporuje vytvorenie fungujúceho trhu s energetickými službami
Verím, že na našich stránkach nájdete veľa užitočných informácií. Postupne sem budeme vkladať všetky zaujímavé informácie o energii, OZE, energetickej efektívnosti, odpadovom hospodárstve a mnoho iných.

Ing. Andrea Miklošová
projektová manažérka REA, Šaľa